loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

Regulamin

Sklep OKNA PRZYSZŁOŚCI jest własnością firmy BUD-MAJ Jacek Czechowski siedziba 12-100 SZCZYTNO ul. Jerzego Lanca 2/31. Firma jest zarejestrowana poa numerami NIP 745-000-26-00, REGON 510542516 oraz w ewidencji działalniści gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie pod numerem ewidencyjnym 5494.


§1 Składanie zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą podanie następujących informacji:
  - imię i nazwisko zamawiającego
  - numer telefonu kontaktowego
  - dokładny adres dostawy
  - wyszczególnienie zamawianych towarów

 2. Sklep OKNA PRZYSZŁOŚCI zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku, gdy informacje podane podczas składania zamówienia są niejasne lub niepełne

 3. Zamówienia w naszym sklepie można składać:
  - internetowo poprzez formularz
  - telefonicznie

 4. Po złożeniu zamówienia na stronie www.oknaprzyszlosci.pl  poprzez formularz Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi zamówienia

 5. Umowa kupna-sprzedaży towaru na podstawie złożonego i potwierdzonego zamówienia zawierana jest w języku polskim
  §2 Realizacja zamówień

 1. Zamówienia realizujemy wyłącznie po pomyślnym potwierdzeniu telefonicznym. Weryfikacja i potwierdzenie zamówienia następuje tego samego dnia roboczego lub dnia następnego – w przypadku złożenia zamówienia w godzinach popołudniowych, wieczornych, lub w dni wolne od pracy

 2. Potwierdzenim zamówienia jest Umowa wysyłana do klienta elektronicznie, wzór Umowy stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 3. Zamówienie, które z powodu braku kontaktu z zamawiającym nie będzie mogło być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania - zostanie anulowane
  §3 Sposoby płatności

 1. Podane ceny wszystkich oferowanych towarów w naszym sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT

 2. W sklepie OKNA PRZYSZŁOŚCI zalecaną formą płatności jest przedpłata na podane w Umowie konto

  i dopłata gotówką w chwili dostarczenia zamówionego towaru, Przedpłata wymagana jest każdorazowo przy zamówieniu towarów wykonywanych wg indywidualnych potrzeb.

 3. Zamówienie towarów typowych wyszczególnionych na stronach sklepu może być opłacane : przelewem w formie przedpłaty, przelewem w chwili dostarczenia zamówionych towarów lub gotówką w chwili dostarczenia zamówionych towarów.

 4. W przypadku przedpłaty w wysokości 100% kwoty zamówienia klien otrzymuje dodatkowy RABAT 3%. Rabat dotyczy zamówień w kwocie powyżej 4000,00 zł brutto i nie dotyczy zamówień w których ceny są negocjowane.

 5. Złożenie zamówienia i potwierdzenie Umowy jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy BUD-MAJ do wystawienia faktury VAT bez podpisu klienta.

  §4 Transport towaru

 1. W związku ze specyfiką oferowanych przez Sklep towarów, transport-dostawa odbywa się specjalistycznym transportem, towar dostarczany jest samochodami wyposażonymi w stojaki do transportu okien, lub pakowany jest w specjalne palety transportowe gwarantując w ten sposób bezpieczny transport towaru od producenta do klienta.

 2. W przypadku transportu na paletach koszt transportu i koszt palet pokrywa klien, o kwocie tychże kosztów jest oczywiście informowany w momencie ustalania warunków realizacji zamówienia przed sporządzeniem Umowy. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w treści Umowy dostawy.

 3. Koszt transportu okien produkowanych przez DOBROPLAST na terenie Polski gratis juz od 5 szt, lub przy zamówieniu wartości powyżej 2500,00 zł brutto

 4. Koszt transportu okien produkowanych przez BORAM przy zamówieniu do 2500,00 zł brutto wynosi 150,00 zł brutto, zamówienia powyżej    2500,00 zł brutto transport na terenie Polski gratis.
 5. Koszt transportu na paletach ustalany jest każdorazowo indywidualnie i zapisany jest w Umowie dostawy.

 6. Odbiór przesyłki należy pokwitować dostawcy własnoręcznym podpisem, wszelkie uwagi dotyczące ewentualnej niezgodności i kompletności towaru należy zgłaszać do naszego biura oraz zapisać w dowodzie dostawy .

 7. ROLETY  ROLETKI MATERIAŁOWE.

  Dostawa spedycją wycena indywidualna.

 8. MOSKITIERY.

  Moskitiery okienne i drzwiowe do kwoty 1000,00 zł brutto dostawa spedycją, opłata w zależności od ilości paczek, kazda paczka 70, 00 zł brutto.

  Kwota powyżej 1000,00 zł brutto transport na terenie Plski GRATIS.

  §5 Koszt i czas dostawy
 1. Pełny koszt podsumowujący pełną wartość każdego zamówienia w jasny sposób podawany jest w Umowie dostawy dostarczanej klientowi pocztą elektroniczną.

 2. W związku z tym iż towary oferowane przez Sklep OKNA PRZYSZŁOŚCI są wykonywane na bieżące zamówienia termin realizacji zamówienia wynosi od 10 do 30 dni roboczych.

  §6 Warunki gwarancji

 1. Wszystkie prezentowane w sklepie produkty są nowe i objęte gwarancją producenta zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych dostarczanych razem z towarem, obok dowodu zakupu

 2. W ramach gwarancji, w przypadku każdej zasadnej reklamacji Klient nie ponosi żadnych kosztów - w tym również kosztów transportu na terenie Polski, dotyczy to wszelkich napraw w okresie gwarancyjnym
  §7 Zasady reklamacji

 1. W celu złożenia reklamacji w pierwszej kolejności warto sporządzić i przesłać pismo reklamacyjne drogą mailową na adres bud-maj@wp.pl

 2. Prawidłowe zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  - imię i nazwisko klienta
  - numer paragonu/faktury
  - datę zakupu
  - rodzaj towaru
  - szczegółowy opis problemu
  - telefon kontaktowy

 3. Reklamacje rozpatrywane są na bieżąco, termin naprawy lub wymiany wadliwego towaru uzależniony jest od specyfiki wady , czy usterki i wynośi od 14 dni roboczych do 33 dni roboczych.

  §8 Zwrot towaru

 1. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. przy zakupach wysyłkowych istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni, jednak nie dotyczy to towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta. W związku z tym iż zdecydowana większość sprzedawanych przez Sklep OKNA PRZYSZŁOŚCI towarów wykonywanych jest na indywidualne zamówienie, dokładamy wszelkich starań, aby produkt spełniał w 100% wymagani naszych klientów.

 2. Zwrotom nie podlegają produkty modyfikowane wg życzeń Klienta oraz wykonywane na specjalne zamówienie

 3. W celu dokonania zwrotu lub wymiany towaru należy wykonać następujące czynności:
  - zawiadomić sklep o zamiarze zwrotu lub wymiany towaru
  - dostarczyć towar wraz z paragonem oraz wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany na adres siedziby firmy BUD-MAJ Jacek Czechowski 12-100 SZCZYTNO ul. Jerzego Lanca 2/31

 4. Paragon zwracany wraz z towarem powinien być na odwrocie podpisany przez Klienta, natomiast w przypadku faktur VAT dla udokumentowania zwrotu należności - sprzedawca wystawia fakturę korygującą, którą Klient zobowiązany jest podpisać i nam dostarczyć - po tym następuje niezwłoczny zwrot pieniędzy
  §9 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych spowoduje, iż nie będziemy mogli zrealizować zamówienia

 2. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w celu obsługi ewentualnych reklamacji, w celu ułatwienia przyszłych zakupów oraz ewentualnie w innych celach informacyjnych ściśle zgodnych z Polityką Prywatności serwisu www.oknaprzyszlosci.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, co należy zgłosić do nas pocztą lub przez formularz kontaktowy

  §10 Postanowienia końcowe

 1. Adres siedziby firmy jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: BUD-MAJ Jacek Czechowski 12-100 SZCZYTNO ul. Jerzego Lanca 2/31 tel. 693 909 179

 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego umowy kupna–sprzedaży, treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia zamówienia

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w ekstremalnych sytuacjach sprawy sporne rozstrzygnie polski sąd. Niemniej jednak, wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem OKNA PRZYSZŁOŚCI a Klientami zawsze rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownego rozwiązania

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia i informacje zawarte w powyższym regulaminie

WZÓR

UMOWA

NA DOSTAWĘ

STOLARKI OKIENNEJ.

Dnia ................ 2011 r. w Szczytnie została zawarta umowa pomiędzy:

BUD-MAJ JACEK CZECHOWSKI

12-100 Szczytno ul. Lanca 2/31

NIP 745-000-26-00

www.oknaprzyszlosci.pl mail bud-maj@wp.pl zwanym dalej “Dostawcą”

w imieniu którego działa Jacek Czechowski – właściciel, pesel 53091201573,

Dowód osobisty nr ANU789935 wydany przez Burmistrza Miasta Szczytno;

a .....................................................................................................................................................................................

zwanym dalej “Odbiorcą”, następującej treści:

Par. 1.

W wyniku obustronnych uzgodnień i ustaleń Odbiorca zamawia u Dostawcy n/w okna wg poniższego zestawienia ilościowego i wartościowego okna PCV w systemie ….................. ............ KOLOR.....................................................

L.P

OPIS OKNA

USŁUGI

ILOŚĆ

CENA JEDN. NETTO

WARTOŚĆ NETTO

KWOTA VAT

22 %

WARTOŚĆ BRUTTO

1.

RAZEM:

Wartość słownie: ...........................................................................................................................................................PLN.

Par. 2.

Wyszczególnione w par. 1 towary i usługę Dostawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do ......... dni roboczych liczac od dnia wpłaty zaliczki o której mowa

w par 4.

Koszt transportu pokrywa Dostawca.

Par. 3.

W przypadku niewywiązania się w terminie z niniejszej umowy przez Dostawcę z winy Dostawcy, Odbiorca może naliczyć karę umowną w wysokości 3 % wartości zamówienia, o którym mowa w par. 1 za każde pełne 20 dni przekroczenia terminu realizacji zamówienia ponad termin wynikający

z par. 2.

Par. 4.

Wyszczególnioną w par. 1 ogólną wartość usługi lub dostawy Odbiorca zobowiązuje się zapłacić w dwóch ratach.

Pierwszą ratę w wysokości ok 40 % wartości dostawy w kwocie .................PLN płatną zaliczkowo w dniu podpisania niniejszej umowy przelewem/gotówką

na konto nr …............................................................................

Drugą, końcową ratę gotówką w chwili dostarczenia zamówionych okien

Par. 5.

Warunkiem rozpoczęcia procedury realizacji zamówienia wyszczególnionego w par. 1 Jest podpisanie przez Odbiorcę i Dostawcę niniejszej umowy oraz wpłacenie przez Odbiorcę zaliczki o której mowa w par. 4. Termin realizacji zamówienia o którym mowa w par. 2 liczony jest od dnia wpłacenia zaliczki.

Par. 6.

Za dostarczony towar Dostawca wystawi fakturę VAT w dniu końcowego rozliczenia zamówienia

Par. 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Par. 8.

Wpłata zaliczki jest równoznaczna z podpisaniem Umowy.

Par. 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA:                                                                                                       ODBIORCA

Jacek Czechowski